REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługi Informatyczne Szansa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.autoturn.net.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
  Niniejszy Serwis Internetowy jest serwisem informacyjnym z branży oprogramowania CAD (Computer Aided Design), tj. zastosowania sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Serwis Internetowy udostępnia bezpłatnie szereg licencji, jakie Użytkownik może pobrać ze strony Serwisu, jak również wspomaga Użytkowników poprzez usługi bezpłatnego wsparcia technicznego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 1 Definicje
 1.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2.Konto Użytkownika - oznacza indywidualny panel Użytkownika zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na rzecz wybranych Użytkowników przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.
 3.Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, nadane przez Usługodawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Serwisu, niezbędną do założenia Konta Użytkownika.
 6.Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.autoturn.net.pl
 7.Usługodawca - oznacza Usługi Informatyczne Szansa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej (43-300), ul. Chryzantemowa 5, NIP: 9372672769, REGON: 360604756, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536210, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 8.Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
 1.Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2.Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5.Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
§ 3 Rejestracja
 1.Rejestracja nie jest konieczna w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2.W celu Rejestracji, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji Usługodawca zakłada Konto Użytkownika i przekazuje Użytkownikowi Login oraz Hasło, niezbędne do zalogowania się do Serwisu Internetowego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 3.Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 4.Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 4 Usługi
 1.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 a)Prowadzenie Konta Użytkownika;
 b)Pobranie licencji;
 c)Pomoc zdalna;
 d)Wsparcie telefoniczne;
 e)Pomoc e-mail.
  Dodatkowo w zakładce Pomoc Użytkownik może przejść do Forum Użytkowników, dostępnego pod domeną: forum.cad.info.pl, w ramach którego prezentowane są treści zaawansowanych Użytkowników programów CAD.
 3.Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
 4.Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.
 5.Usługa Pobranie Licencji polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, ściągnięcie na urządzenie końcowe Użytkownika licencji prezentowanych za pośrednictwem Strony Serwisu Internetowego. Każdorazowo Użytkownik informowany jest o zakresie licencji, czasie jej obowiązywania, jak również możliwości jej przedłużenia. W celu skorzystania z usługi, Użytkownik wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu.
 6.Rezygnacja z usługi Pobranie Licencji dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
 7.Usługa Pomoc zdalna polega na umożliwieniu Usługodawcy za pomocą specjalnego narzędzia, jednorazowo zajrzeć na pulpit urządzenia końcowego Użytkownika oraz zdiagnozować problem. Stosowane do tego narzędzie jest w pełni bezpieczne oraz nie wymaga instalacji na komputerze. Wystarczy go tylko uruchomić, następnie otworzy się okno z danymi do połączenia. Usługodawca posiada dwa niezależne programy do Pomocy zdalnej. Wystarczy pobrać i uruchomić jeden dowolny program prezentowany w zakładce Pomoc zdalna. W oknie powinno znaleźć się logo i adresy. Gwarantuje to bezpieczeństwo połączenia. Po podaniu Usługodawcy numeru ID, oraz Hasła (TeamViewer) lub adresu AnyDesk, Usługodawca będzie mógł jednorazowo zajrzeć na pulpit. Po zamknięciu programu do połączenia zdalnego, zanika całkowicie możliwość połączenia.
 8.Rezygnacja z usługi Pomoc zdalna możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 9.Usługa Wsparcie telefoniczne polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontakt telefoniczny z Usługodawcą w godzinach i dniach oraz pod numerem telefonu wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Wsparcie telefoniczne. Użytkownik może skorzystać z pomocy działu technicznego w  przypadku pojawiających się problemów technicznych związanych z pobraną licencją.
 10.Rezygnacja z usługi Wsparcie telefoniczne możliwe jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 11.Usługa Pomoc e-mail polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Pomoc e-mail. Użytkownik winien jak najpełniej opisać zaistniały problem następnie wysłać e-mail do Usługodawcy. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynach zaistniałego problemu zwrotnie na przesłany adres e-mail.
 12.Rezygnacja z usługi Pomoc e-mail możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 13.Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.
§ 5 Reklamacje
 1.Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2.Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, skrytka pocztowa nr 178, 40-951 Katowice http://www.katowice.wiih.gov.pl.
§ 6 Ochrona danych osobowych
 1.Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 7 Rozwiązanie umowy
 1.Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2.Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.
 5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.