Polski podręcznik AutoTURN

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Pasek ikon AutoTurn Pro 3D

pasek ikon autoturn pro 3d

Synonyms - pasek ikon pro 3d
Opory powietrza

Siła oporów powietrza Pp jest wynikiem oporu, jaki stawia powierzchnia czołowa poruszającego się pojazdu w ośrodku gazowym.

opory powietrza

gdzie:

  • Pp - siła oporów powietrza [daN] (tutaj dopuściłem się pewnej nieścisłości w związku z przeliczeniem ze starych jednostek. Pozostawiłem jednak wzór oryginalny ze względów historycznych. Pierwotnie wynik był podawany w kG - kilogram-siła. 1 kG = 0.981 daN. Błąd będzie <2%).
    Podana zależność powstała na podstawie doświadczeń, jest to wzór empiryczny, gdzie nie można uzgodnić jednostek,
  • Cx - współczynnik oporu powietrza,
  • F - powierzchnia czołowa samochodu [m2],
  • v - prędkość pojazdu [km/h].

 

Synonyms - oporów powietrza
Obrys samochodu

Jest to graniczna linia konturowa zarysu rzutu sylwetki samochodu na określoną płaszczyznę.

Synonyms - obrysu, rzucie pionowym
Objętość skokowa silnika

Objętość skokowa Vs wynika z wymiarów charakterystycznych silnika.

Średnica cylindra D i skok tłoka S określają pojemność skokową cylindra. Objętość ta równa się iloczynowi skoku tłoka oraz powierzchni przekroju poprzecznego cylindra Ac.

 

Powyższą zależność możemy zapisać wzorem:

objetosc skokowa

 

Synonyms - objętością skokową, objętość skokowa, objętość skokową
Objętość komory spalania

Komora spalania to przestrzeń znajdująca się nad tłokiem, gdy znajduje się on w górnym martwym położeniu - GMP.

Komorę spalania możemy nazywać również komorą sprężania.

Objętość komory spalania oznaczamy jako Vk

Kształt komory spalania ma duży wpływ na przebieg spalania, natomiast jej objętość wraz z objętością skokową decyduje o stopniu sprężania.

 

Na rysunku poniżej pokazano objętość komory spalania.

Najmniejszy promień skrętu

Wyznacza się go mierząc promień koła zataczanego przez środek śladu opony, maksymalnie skręconego do wewnątrz przedniego koła zewnętrznego.

Metodami domowymi można posypać piaskiem podłoże, lub zmoczyć oponę, aby pozostał ślad na podłożu.

Proszę spojrzeć na rysunek poniżej. 

Moc, moment obrotowy, prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa silnika, moc, moment obrotowy to parametry, które definiują wydajność silnika.

Wszystkie te 3 parametry są ze sobą ściśle powiązane.

 

Prędkość obrotowa - określa częstotliwość obrotów wału korbowego, czyli liczbę obrotów w jednostce czasu.

W technice prędkość obrotową wyrażamy jako częstotliwość obrotów w obrotach na sekundę s-1, lub jako prędkość kątową ω wyrażaną w rad/s (radianach na sekundę).

W praktyce stosujemy używamy jednostki obr/min, czyli ilość obrotów wykonanych w ciągu minuty.

Bez problemu możemy przeliczyć prędkość obrotową, ponieważ istnieje prosta zależność:

prędkosc katowa silnika

jeśli prędkość obrotowa n jest wyrażona w obrotach na sekundę - s-1, oraz 

przeliczenie predkosci

jeśli n jest określona w obr/min.

Synonyms - moc, moment, prędkość_obrotowa
Mechanizm różnicowy

Mechanizm różnicowy umożliwia jazdę napędzanej osi po łuku, poprzez umożliwienie kręcenia się kół z różnymi prędkościami obwodowymi.

Podczas jazdy po łuku każde z kół przebywa drogę różnej długości: koło zewnętrzne musi przebyć dłuższą drogę, a koło wewnętrzne - krótszą.

W wyniku tego koła mają różną prędkość obwodową - obracają się z różną prędkością. Kół nie można osadzić więc na sztywnym wałku, ponieważ podczas jazdy po łuku koła musiałby się ślizgać. 

Liczba oktanowa

Liczba oktanowa określa odporność paliwa na spalanie stukowe.

Oznaczamy ją LO.

Paliwo na stacji paliw mają określoną liczbę oktanową, producenci pojazdów podają także minimalną liczbę oktanową, jaką można stosować w danym pojeździe.

Dla zwykłych samochodów powinno się tankować paliwo o liczbie oktanowej 95, natomiast silniki wysilone (np. sportowe) przeważnie wymagają większej liczby oktanowej.

Liczba oktanowa nie mówi nam nic o łagodności przebiegu spalania (jak to się potocznie uważa), oznacza tylko odporność na przedwczesny zapłon sprężonej mieszanki paliwa z powietrzem, który może powstać jeszcze przed pojawieniem się iskry zapłonowej na elektrodach świecy.

 

Dlaczego mieszanka paliwa z powietrzem może zapalić się sama?

Jest to związane ze zjawiskiem wzrostu temperatury gazu podcza sprzężania.

 

Jako pierwszy na świecie spalanie stukowe badał Charles Franklin Kettering.

Ponad 100 lat temu zbudował silnik doświadczalny wraz z indykatorem. Podczas 7 letnich badań odkrył wpływ czteroetylku ołowiu na spalanie stukowe, co umożliwiło zwiększenia stopnia sprężania ε w silnikach z 4 (praktycznie wtedy nieprzekraczalna liczba) do 8 i więcej.

 

Synonyms - Liczby oktanowej, liczbie oktanowej
Licencja jednostanowiskowa

Licencja jednostanowiskowa - użytkownik instaluje oprogramowanie na jednej stacji roboczej i jest przeznaczona dla jednego użytkownika.

Ta licencja jest powiązana ze stacją roboczą i nie można jej przenosić ani udostępniać innym użytkownikom.

Aktywacja oprogramowania jest łatwym procesem i można ją przeprowadzić przez Internet.

Lateral Friction

Parametr określa współczynnik tarcia pomiędzy oponami a podłożem.
Wraz z pochyleniem podłoża ma duży wpływ na minimalny promień jazdy samochodu. 

Współczynnik zawiera się w granicach od 0.12 do 0.60. Większe wartości zapewniają lepszą przyczepność, umożliwiają jazdę z mniejszymi promieniami skrętu przy tej samej prędkości jazdy.

Opcja ustawienia pochylenia drogi wyświetla się tylko, gdy prędkość jazdy jest większa niż 15 km/h.

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 18 AutoTURN z paska ikon AutoTurn --> Generowanie zwykłej ścieżki pojazdu.

Lateral friction

Synonyms - współczynnik tarcia
Koło

Koła pojazdu są postawowymi składnikami mechanizmu jezdnego pojazdu, umożliwiającymi poruszanie się pojazdu z małymi oporami ruchu po podłożu.

Kinematyka sztywnego koła

Jest to teoretyczny przebieg toczenia się idealnie sztywnego koła po idealnie sztywnym i gładkim podłożu.

Kierowalność pojazdu

jest to skłonność pojazdu do przyjmowania kierunku ruchu nadawanego mu przez kierowcę za pomocą koła kierownicy i utrzymywania tego kierunku podczas jazdy ze średnimi oraz dużymi prędkościami.

Synonyms - kierowalność
Kąt zejścia samochodu

Kąt między płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół tylnych oraz do obrysu tylnej części pojazdu obciążonego z uwzględnieniem haków holowniczych, tablicy rejestracyjnej.kąt natarcia i zejścia samochodu

Synonyms - kąt zejścia

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia